Klauzula informacyjna dla Ofiarodawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych Ofiarodawców jest Fundacja Fenicja im. Świętego Charbela, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem ul. Żydowska 17/238, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 0000561105, NIP 5252620561, REGON 36166845100000, reprezentowana przez Kazimierza Gajowego, zwana dalej również: „Fundacją”, z którą można kontaktować się przez e-mail: fundacja.fenicja@gmail.com

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
 2. Fundacja przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego.
 3. Wskazane powyżej dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Fundacji przez banki, świadczące na rzecz Fundacji na podstawie umowy usługi bankowe.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, na podstawie odrębnych umów,
  b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma podstawy prawnej przetwarzania,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.