Statut

STATUT
FUNDACJI FENICJA IMIENIEM ŚWIĘTEGO CHARBELA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fenicja imieniem Świętego Charbela, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Kazimierza Jana Gajowego,
Marka Traczyka,
zwanych dalej fundatorami,
aktem notarialnym Repertorium A Nr 3945/2014, sporządzonym przed Teresą Janeczko, notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 18 w dniu 24 września 2014 roku.

2. Fundacja może używać nazwy skróconej FENICJA im. Św. Charbela.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Fundacja działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 4

1. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami fundacji są:
a) działania na rzecz rozwijania współpracy i dialogu między przedstawicielami różnych kultur i religii,
b) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, kulturowej i politycznej społeczeństw,
c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównanie szans rozwojowych różnych grup społecznych oraz wspieranie osób wykluczonych, w szczególności osób bezdomnych w reintegracji zawodowej i społecznej oraz
d) niesienie pomocy osobom fizycznym w każdym wieku, zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
b) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
c) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
d) edukację, działalność wydawniczą, twórczą związaną z kulturą i rozrywką,
e) organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, odczytów,
f) działalność bibliotek, muzeów i archiwów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą, w tym organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
g) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną,
h) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
i) przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji oraz
j) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób fizycznych i prawnych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) w zakresie:
a) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
b) edukacji, działalności wydawniczej, twórczej związanej z kulturą i rozrywką,
c) działalności bibliotek, muzeów i archiwów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą
d) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej oraz
e) działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundusz założycielski wynosi 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych, w tym:
a) 1000 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą,
b) 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych na realizację celów Fundacji.

3. Fundusz założycielski wskazany w ust. 2 zostaje wniesiony w całości gotówką w kwotach po 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych przez każdego z fundatorów.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych, subwencji,
b) aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
c) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetek z depozytów bankowych,
e) dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
f) dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających,
g) bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
h) udziałów w zyskach osób prawnych.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy. Fundator może sprawować funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji. Składa się z jednej do trzech osób powoływanych jednomyślnie przez Fundatorów na czas nieoznaczony.

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy jednogłośnie, wskazując Prezesa Fundacji.

3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu.

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka,
e) istotnego naruszenia postanowień statutu.

7. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.

8. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując Prezesa.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.

10. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.

11. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
h) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.

3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 30 września każdego roku.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

8. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zarząd Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Zmiana Statutu

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 17

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

4. W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra pełniącego nadzór nad Fundacją.

§ 20

Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji.

Statut – pobierz dokument (plik PDF, 641 KB)